Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O MJERILIMA, POSTUPKU I
NAČINU OCJENJIVANJA RADA RUKOVODITELJA
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE POSTAVLJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje -postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/13 i 80/13), u članku 14a. stavak 1. broj "2013" zamjenjuje se brojem "2014".
U stavku 2. broj "2012", zamjenjuje se brojem "2013".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 462/2014
20. ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.