Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s čl. 4., 13. i 24. Zakona o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini ("Služ­beni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 104. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU
VOĐENJA I METODOLOGIJI POPISA PROGRAMA
DRŽAVNE POTPORE U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne potpore, u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/12), u članku 2. stavak (3) mijenja se i glasi:
"(3) Program državne potpore (shema) podrazumijeva akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt na temelju kojeg se državna potpora, koja unaprijed nije vezana za poseban projekt, dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore."

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavak (I) riječi: "posebno za prethodnu, a posebno za tekuću godinu," zamjenjuju se riječima: "za prethodnu proračunsku godinu".

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:
"Za potrebe izrade Popisa, državna potpora se razvrstava, ovisno od cilja i iznosa dodjeljene državne potpore, prema sljedećim oblicima potpore:

1)     Državna potpora za promoviranje regionalnog razvoja
2)     Horizontalna državna potpora:
a)     državna potpora malim i srednjim gospodar­skim subjektima;
b)     državna potpora za sanaciju i restrukturiranje gospodarskih subjekata u teškoćama;
c)     državna potpora za upošljavanje uposlenika koji se teže upošljavaju ili s invaliditetom;
d)     državna potpora za zaštitu životne sredine;
e)     državna potpora za istraživanje, razvoj i inovacije;
f)      državna potpora za usavršavanje;
g)     državna potpora u obliku rizičnog kapitala;
h)     državna potpora u oblasti kulture;

3)     Vertikalna državna potpora - potpora posebnim sektorima;
a)     državna potpora u sektoru proizvodnje čelika;
b)     državna potpora gospodarskim subjektima u sektoru vađenja uglja;
c)     državna potpora u sektoru prometa;
4)     Državna potpora male vrijednosti  (de minimis državna potpora)."

 

Članak 4.

 

Član 7. mijenja se i glasi:
"Općine i gradovi su dužni izvršiti popis programa državne potpore i isti dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi kantonalnom ministarstvu financija do 20. travnja tekuće godine, za prethodnu proračunsku godinu."

 

Članak 5.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:
"Kantonalna ministarstva financija dužna su izvršiti popis programa državne potpore za kanton, sumirati općinske i gradske popise te ih u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti Federalnom ministarstvu financija/finansija do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu proračunsku godinu."

 

Članak 6.

 

Iza Članka 8,. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

 

"Članak 8a

 

Federalni organi uprave i ostali davatelji državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine dužni su izvršiti popis programa državne potpore, iz svoje nadležnosti, za prethodnu proračunsku godinu, te ih u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti Federalnom ministarstvu financija/finansija do 30. travnja tekuće godine."

 

Članak 7.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:
"Federalno ministarstvo financija/finansija dužno je izvršiti konsolidiran]e dobivenih popisa državne potpore od strane federalnih organa uprave, kantonalnih ministarstva financija i ostalih davatelja državne potpore."

 

Članak 8.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 461/2014
20. ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.