Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 4., 13, i 24. Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU
VOĐENJA I METODOLOGIJI POPISA PROGRAMA
DRŽAVNE POMOĆI U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.

 

U Uredbi o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/12), u članu 2. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Program državne pomoći (shema) podrazumijeva akt na osnovu kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne pomoći dodjeljuju pojedinačne državne pomoći i akt na osnovu kojeg se državna pomoć, koja unaprijed nije vezana za poseban projekt, dodjeljuje jednom ili više korisnika državne pomoći."

 

Član 2.

 

U članu 4. stav (1) riječi: "posebno za prethodnu, a posebno za tekuću godinu," zamjenjuju se riječima: "za prethodnu budžetsku godinu".

 

Član 3.

 

Član 5. mijenja se i glasi:
"Za potrebe izrade Popisa, državna pomoć se razvrstava, zavisno od cilja i iznosa dodijeljene državne pomoći, prema sljedećim oblicima pomoći:

1)     Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja
2)     Horizontalna državna pomoć:
a)     državna pomoć malim i srednjim privrednim subjektima;
b)     državna pomoć sa sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata u teškoćama;
c)      državna pomoć za zapošljavanje zaposlenika koji se teže zapošljavaju ili sa invaliditetom;
d)      državna pomoć za zaštitu životne sredine;
e)      državna pomoć za istraživanje, razvoj i inovacije;
f)      državna pomoć za usavršavanje;
g)     državna pomoć u obliku rizičnog kapitala;
h)     državna pomoć u oblasti kulture;
3)     Vertikalna državna pomoć - pomoć posebnim sektorima:
a)     državna pomoć u sektoru proizvodnje čelika;
b)     državna pomoć privrednim subjektima u sektoru vađenja uglja;
c)     državna pomoć u sektoru saobraćaja;
4)     Državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć)."

 

Član 4.

 

Član 7. mijenja se i glasi:
"Općine i gradovi su dužni izvršiti popis programa državne pomoći i isti dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi kantonalnom ministarstvu finansija do 20.04. tekuće godine, za prethodnu budžetsku godinu."

 

Član 5.

 

Član 8. mijenja se i glasi:
"Kantonalna ministarstva finansija dužna su izvršiti popis programa državne pomoći za kanton, sumirati općinske i gradske popise te ih u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/financija do 30.04. tekuće godine, za prethodnu budžetsku godinu."

 

Član 6.

 

Iza člana 8. dodaje se novi član 8a. koji glasi:

 

"Član 8a

 

Federalni organi uprave i ostali davaoci državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine dužni su izvršiti popis programa državne pomoći, iz svoje nadležnosti, za prethodnu budžetsku godinu, te ih u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/financija do 30.04. tekuće godine."

 

Član 7.

 

Član 9. mijenja se i glasi:
"Federalno ministarstvo finansija/financija dužno je izvršiti konsolidiranje dobijenih popisa državne pomoći od strane federalnih organa uprave, kantonalnih ministarstva finansija i ostalih davalaca državne pomoći."

 

Član 8.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 461/2014
20. marta 2014, godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.