Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 6. Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 24.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA
REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE l
HERCEGOVINE

 

I

 

Vedad Duraković imenuje se za direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, na period od pet godina.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 743/2014
24. aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.