Na temelju članka 40. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 24.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU FISKALNOG KOORDINACIONOG
TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Fiskalno koordinacione tijelo Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1)     Ante Krajina, federalni ministar financija-finansija,
2)     Azemina Helić, ministar financija Unsko-sanskog kantona,
3)     Mato Brašnić, ministar financija Posavskog kantona,
4)     Miralem Nuhanović, ministar financija Tuzlanskog kantona,
5)     Sabina Heljić, ministar financija Zeničko-dobojskog kantona,
6)     Alem Mujković, ministar financija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
7)      Zdravko Gavranović, ministar financija Srednjo-bosanskog kantona,
8)      Samir Hadžihusejnović, ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona,
9)     Radoslav Luburić, ministar financija Zapadno-hercegovačkog kantona,
10)   Muhamed Kozadra, ministar financija Kantona Sarajevo,
11)   Stipan Šarac, ministar financija Kantona 10 i
12)   Amra Babić, predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Fiskalnog koordinacionog tijela iz točke I ovog rješenja utvrđen je u članku 41. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 742/2014
24. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.