Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak, zastupana po Općinskom javnom pravobraniteljstvu Općine Kiseljak, broj: OP-13/14 od 28.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaŠtenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlastenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-816/10-22 od 23.10.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1096/2 zv. "Lug", po kulturi njiva 4. klase u površini od 281 m2, upisana u zk. ul. br. 1872 k.o. Podastinje kao zemljišnoknjižne suvlasništvo Marković (Ivana) Ana sa dijelom 1/10, Marković . (Joze) Ivica sa dijelom 1/4, Marković (Ivana) Kata sa dijelom 6/40, Marković (Mato) Zdravko sa dijelom 1/24, Marković (Mato) Dominko sa dijelom 1/24, Marković (Mato) Tvrtko sa dijelom 1/24, Marković (Mato) Ratko sa dijelom 1/24, Marković (Mato) Dobro sa dijelom 1/24, Marković (Marjana) Jozo sa dijelom 1/4 i Marković (Marinko) mldb. Zeljka sa dijelom 1/24, a stvarno vlasništvo Duno Bruno sin Stjepana iz Kiseljaka.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-422-11/2014
17. travnja/aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.