Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak, zastupana po Općinskom javnom pravobraniteljstvu Općine Kiseljak, broj: OP-12/14 od 28.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.    Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-816/10-13 od 25.10.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1094/2 zv. "Slatine", po kulturi oranica u površini od 854 m2, upisana u zk.ul. br. 1013 k.o. Podastinje kao zemlji šnoknjižno suvlasništvo Topalović (Mahmuta) Muharem sa dijelom 1/3, Topalović r. Čolaković Uma sa dijelom 3/144, Bulić r. Topalović (Mustafe) Fadila sa dijelom 11/288, Palalija (Saliha) Šemso sa dijelom 7/288, Selman r. Palalija Zahiđa sa dijelom 7/288, Palalija (Šemse) Hafiza sa dijelom 7/288, GroŠo r. Palalija (Šemse) Ramiza sa dijelom 7/288, Melezović (Mehe) Hamdo sa dijelom 5/36, MelezovićJMuje) Mensur sa dijelom 5/36 i Melezović (Muje) Suknja sa dijelom 5/36, a stvarno vlasništvo   Marković (Mate) Dobro iz Kiseljaka.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaŠtenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-422-10/2014
17. travnja/aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.