Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak, zastupana po Općinskom javnom pravobraniteljstvu Općine Kiseljak, broj: OP-11/14 od 28.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-816/10-24 od 29.10.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1108/2 zv. "Vučioci", po kulturi livada 4. klase u površini od 921 m2, upisana u zk. ul. br. 3135 k.o. Podastinje kao zemljišnoknjižno suvlasništvo Marković r. Zeko Marta sa dijelom 1/20, Marković (Luke) Pero sa dijelom 3/100, Marković r. Franković Jelka sa dijelom 23/600, Šimić r. Marković Luča sa dijelom 23/600, Marković (Janjka) Bozo sa dijelom 23/600, Marković r. Cvjetković Ruža sa dijelom 23/1500, Marković (Stjepana) Marko sa dijelom 69/8000, Mrković (Stjepana) Bozo, sa dijelom 69/8000, Marković (Stjepana) Vinko sa dijelom 23/4000, Marković (Miška) Marijan sa dijelom 23/2000, Marković (Miška) Mato sa dijelom 23/2000, Marković (Miška) Ivan sa dijelom 23/2000, Marković (Miška) Luka sa dijelom 23/2000, Marković (Ivice) Anto sa dijelom 23/1200, Marković (Ivice) Rudolf sa dijelom 23/1200, Marković (Mate) Luka sa dijelom 23/400, Panić r. Marković Finka sa dijelom 46/2000, Marković žena Jure Ana sa dijelom 46/2000, Perić r. Marković Finka sa dijelom 46/2000, Marković (Ivana) Predrag sa dijelom 23/2000, Marković (Ilije) Luka sa dijelom 575/36000, Miketić r. Marković Zdenka sa dijelom 575/3600, Čapalik Željko sa dijelom 1 1 5/36000, Laslo Branko sa dijelom 115/36000, Karahmet (Kadrije) Nazif sa dijelom 46/400, Marković (Joze) Ilija sa dijelom 46/400 i Bradara (Mate) Ivo sa dijelom 23/400, a tokom postupka je utvrđeno da je stvarni vlasnik nekretnine na k.č. br. 1 108/2 iz zk. ul. br. 3135 k.o. Podastinje Bradara (Mate) Ivo iz Kiseljaka sa dijelom 1/1 .
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene   nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-422-9/2014                                             
17. travnja/aprila 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.