Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.3-6678/13 od 13.! 1.2013. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske polove i katastar nekretnina Općine Zenica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici, održanoj 14.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica broj: 12-31-3722/11-3lb od 19.12.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 125/5 zv. "Zaseoci", po kulturi njiva 3. klase u površini od 257 m2 (nastala od k.č. br. 125/3), upisana u p.l. 149 k.o. Perin Han na ime Čobanović Ivice Mato sa dijelom 1/4 i dr., što po starom premjeru odgovara parceli označenoj kao k.č. br. 227/23 istog naziva, kulture i površine (nastala od k.č.br. 227/10), upisana u zk.ul. br. 1119 k.o. Vraca kao zemljišnoknjižno vlasništvo Čobanović Ivica sin Ivice sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 125/3 zv. "Zaseoci", po kulturi njiva 3. klase u površini od 263 m2, upisana u p.l. 149 k.o. Perin Han na ime Čobanović Ivice Mato sa dijelom 1/4, kojoj po starom premjeru odgovara parcela označena kao k.č. br. 227/10 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 1119 k.o. Vraca kao zemljišnoknjižno vlasništvo Čobanović Ivica sin Ivice sa dijelom 1/1, na kojim parcelama egzistira uz potrebna odobrenja izgrađeni stambeni objekat dimenzija 8,20 x 7,50 metara, sve nekretnine stvarno vlasništvo Čobanović Ivice sin Ivice iz Mostara sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1065/2013
14. siječnja/januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.