Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak, zastupana po Općinskom javnom pravobraniteljstvu Općine Kiseljak, broj: OP-6/14 od 28.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-816/10-25 od 02.12.2013. godine, i to na parceli;
- k.č.br. 1106/1 zv. "Vučioci", po kulturi livada 3, klase . u površini od 388 m2 (nastala cijepanjem k.č. br. 1106, zv. "Vučioci", po kulturi livada 3. klase u površini od 2.300 m2, upisana u zk. ul: br. 3030 k.o. Podastinje) i k.č. br. 1105/3 zv. "Vučioci", po kulturi livada 3. klase u površini od 2.392 m2, obje upisane u zk. ul. br. 3030 k.o. Podastinje (nastala cijepanjem k.č. br. 1105, zv. "Vučioci", po kulturi livada 3. klase u površini od 11.540 m2, upisana u zk. ul. br. 3030 k.o. Podastinje), na kojima je zemljišnoknjižni vlasnik Spaho r. (Ismeta) Esma sa dijelom l/1, a tokom postupka je utvrđeno da su posjednici i stvarni suvlasnici na k.č. br. 1106/1 i k.č. br. 1105/3 (obje iz zk. ul. br. 3030 k.o. Podastinje) Škoro (Ante) Vinko sa dijelom 1/6, nasljednici iza umrlog Škoro (Ante) Marka: Kata (Ivice) Škoro r. Batinić sa dijelom 1/30, Vinko (Marka) Škoro sa dijelom 1/30, Franjo (Marka) Škoro sa dijelom 1/30, Goran (Marka) Škoro sa dijelom 1/30 i Mario (Marka) Škoro sa dijelom 1/30, te Ivo (Ante) Škoro sa dijelom 1/6, Luča (Ante) Slišković sa dijelom 1/6, Mato (Pere) Skoro sa dijelom 1/18, Slavica (Pere) Perić r. Škoro sa dijelom 1/18, Miro (Drage) Skoro sa dijelom 1/18, mldb. Ilona (Mire) Skoro sa dijelom 1/18, Zlatko (Drage) Škoro' sa dijelom 1/18 i Ljubica (Pere) Škoro sa dijelom 1/18.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danorn donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-422-4/2014
17. travnja/aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.