Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3- 660-4/14 od 21.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, broj: 12-31-4968/13-1 od 27.02.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.br. 1576/1 zv. "Strane", po kulturi njiva 7, klase u površini od 3.625 m2, upisana u p.l. br. 57 k.o. Putovići kao posjed Beganović Nusret sin Zajke sa dijelom 1/3 i dr., što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1184/151 zv. "Oranica Kuk", po kulturi oranica u površini od 1.840 m2, upisana u zk. ul. br. 392 k.o. Putovići kao zemljišnoknjižno vlasništvo Beganović Habibe kći Zaima sa dijelom 1/5 i dr., i k.č, br. 1184/4 zv. "Kuk Oranica" u površini od 1.700 m2, upisana u zk.ul.br. 56 k.o. Putovići kao zemljišnoknjižno vlasništvo Beganović r. Hrnjić Fata sa dijetom 9/48 i dr., a stvarno vlasništvo Beganović Nusreta sin Zajke iz Zenice sa dijelom 1/1, na dijelu koje parcele je u površini od 27 m2, u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar.
2.      Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine- Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-389/2014
17. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.