Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-659-4/14 od 21.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-4969/13 od 27.02.2014. godine, i to na parceli;
- k.č.br. 1576/2 zv. "Strana", po kulturi njiva 7. klase u površini od 400 m2 upisana u p.l. br. 57 k.o. Putovići kao posjed Ahmić r. Beganović Raseme sa dijelom 1/5 i dr., što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1184/173 istog naziva, kulture, klase i površine, upisana u zk. ul. br. 392 k.o. Putovići kao zemljišno knjižno vlasništvo Beganović Nusreta sin Zaima sa dijelom 1/5 i dr., a stvarno vlasništvo Beganović Nusreta sin Zajke iz Zenice sa dijelom 1/4 i Beganović NaŠida sin Zajke iz Zenice sa dijelom 3/4.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-387/2014
17. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.