Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06, 8/06) i odredbi članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA
NACIONALNI PARK "UNA"

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "UNA" u sljedećem sastavu:
1.     Cero Mehtned - predsjednik
2.     Mladen Rudež - član
3.     Jasenko Muharemagić - član
4.     Bisera Hotić - član
5.     Dunja Petrušić-član

 

II

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "UNA" po prijavama koje su podnesene na Javni natječaj objavljen za imenovanje člana Nadzornog odbora sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03165/13).

 

III

 

Povjerenstvo je dužno da sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja pozove na intervju, sastavi listu,kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.
Povjerenstvo vodi zapisnik i sastavlja izvješće.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje s Izvješćem, Povjerenstvo dostavlja federalnom ministru okoliša i turizma.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 714/2014
17. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.