Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06) i odredbi člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA
ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" u sljedećem sastavu:
1.     Cero Mehmed - predsjednik
2.     Mladen Rudež - član
3.     Jasenko Muharemagić - član
4.     Bisera Hotić – član
5.     Dunja Petrušić - član

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" po prijavama koje su podnesene na Javni konkurs objavljen za imenovanje člana Nadzornog odbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

Komisija je dužna da sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa pozove na intervju, sastavi listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.
Komisija vodi zapisnik i sastavlja izvještaj.
Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje s Izvještajem, Komisija dostavlja federalnom ministru okoliša i turizma.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 714/2014
17. aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.