Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), i odrebe članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:
1.     Muris Hadžić, predsjednik,
2.     Mladen Rudež, član,
3.     Jasenko Muharemagić, član,
4.     Bisera Hotić, član,
5.     Dunja Petrušić, član.

 

II

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po prijavama koje su podnesene na Javni natječaj objavljen za imenovanje člana Upravnog odbora sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03,34/03165/13).

 

III

 

Povjerenstvo je dužno da sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja pozove na intervju, sastavi listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.
Povjerenstvo vodi zapisnik i sastavlja izvješće.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje s izvješćem, Povjerenstvo dostavlja federalnom ministru okoliša i turizma.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 711/2014
17. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.