Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), i odrebe člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA
ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE l
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštita okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:
1.     Muris Hadžić, predsjednik,
2.     Mladen Rudež, član,
3.     Jasenko Muharemagić, član,
4.     Bisera Hotić, član,
5.     Dunja Petrušić, član.

 

II

 

Komisija iztačke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po prijavama koje su podnesene na Javni konkurs objavljen za imenovanje člana Upravnog odbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

Komisija je dužna da sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa pozove na intervju, sastavi listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.
Komisija vodi zapisnik i sastavlja izvještaj.
Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje s izvještajem, Komisija dostavlja federalnom ministru okoliša i turizma.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 711/2014
17. aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.