Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 10. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09), a u vezi sa članom 29. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09) u postupku izbora i imenovanja članova Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže predstavnike u Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, te na 96. sjednici, održanoj 16.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U AGENCIJI
ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine predlažu se:
1.     Sanjin Hadžiomerović iz Mostara
2.     Fuad Nurkić iz Živinica

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 53/2014
16. januara/siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.