Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiHJI, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE
11. JULA 1995. GODINE, 19. GODIŠNJICE GENOCIDA
NAD BOŠNJACIMA "SIGURNE ZONE UN-a"
SREBRENICA

 

I

 

Za članove Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica imenuju se sljedeći predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine:
- Raska Bračković Denjalić
- Dina Budalica
- Mirsad Bajrović.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 695/2014
17. aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.