Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PRIJEDLOGA RJEŠENJA KOJIM ĆE REGULIRATI
UPRAVLJANJE NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE
I HERCEGOVINE HISTORIJSKIM GRADSKIM
PODRUČJEM POČITELJA

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu prijedloga rješenja kojim će regulirati upravljanje nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine historijskim gradskim područjem Počitelja, u sastavu:
1.     Muris Hadžić, predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predsjednik
2.     Osman Čatić, predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta, član,
3.     Hanka Mušinbegović, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da, hitno, u saradnji sa predstavnicima općinske vlasti i nevladinog sektora Općine Čapljina, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži rješenje kojim će regulirati upravljanje nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine historijskim gradskim područjem Počitelja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 645/2014
17. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.