Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i članka 8. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se:
1.      Berbić Džihad, predsjednik,
2.      Sušac Ivan, član,
3.      Kalajdžić Edita, član.

 

II

 

Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 644/2014
17. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.