Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije Bi'H", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj; 02-02.1.3-1588/14 D.M. od 24.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-29/14 od 10.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2637/5 zv. "Lug", po kulturi njiva 5. klase u površini od 588 m2, upisana p.l. br. 5280 k.o. Odžak na ime posjednika Brkić (Muhamed) Nermin sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 627/20 zv. "Lug njiva" u površini od 588 m2, upisana u^ zk.ul.br. 294 k.o. Odžak kao suvlasništvo Čeliković (Saban) Mujo sa dijelom 1/4 i dr., a stvarno vlasništvo Brkić (Muhamed) Nermin sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-388-1/2014
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.