Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1588/14 D.M. od 24.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-36/14 od 18.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2799/9 zv. "Ograda", po kulturi njiva 6. klase u površini od 225 m2, upisana p.l. br. 3840 k.o. Odžak na ime posjednika Ahmetović (Asif) Sulejman sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 561/4 zv. "Ograda njiva" u površini od 225 m2, upisana u zk. ul. br. 1824 k.o. Odžak kao Državno vlasništvo sa dijelom 1/1,
a stvarno vlasništvo Ahmetović (Asif) Sulejman sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-388/2014
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.