Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za izradu zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos, a koja se isplaćuju na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (V broj: 1110/2013 od 03.10.2013. godine i V broj: 1364/2013 od 19.11.2013. godine) u tački II riječi: "da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja" zamjenjuju se riječima: "da do 31.01.2014. godine".

 

II

 

Iza tačke II dodaje se nova tačka IIa koja glasi:
"Po završetku zadatka i prihvatanju konačnog izvještaja od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku i članovima Komisije utvrdit će se visina novčane naknade, o čemu će se donijeti posebno rješenje."

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 12/2014
09. januara/siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.