Na temelju člana 31.'stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-40/13 od 17.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 309. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-4 od 05.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 393/2 zv. "Madžića vrto", po kulturi šuma u površini od 2.891 m2, upisana u zk. ul. br. 2175,. k.o. Klopče kao zemljišno-knjižno vlasništvo Talić Zlatka sin Hazima sa dijelom 1/36 i dr. (nastala od k.č. br, 393), kojoj po novom premjeru odgovara dio k.č. br. 1146/2 zv. "Madžića vrto", po kulturi šuma 5. klase u istoj površini, upisana u p.l. br. 153 k.o. Klopče na ime Ćatić Ibrahima sin Ibrahima sa dijelom 2/7 i dr.,
A stvarno vlasništvo Arnaut Fahrudina sin, Sulejmana iz Zenice sa dijelom 1/2, Ćatić Ibrahima sin Ibrahima iz Zenice, Ćatić Nurudina sin Ibrahima iz Zenice, Ćatić Faruka sin Ibrahima iz Zenice, Golub Munire kći Ibrahima iz Zenice na drugoj polovini.
2.      Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-356-1/2014
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.