Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-40/13 od 17.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/I2-4a od 05.03:2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 392/4 zv. "Madžića vrto", po kulturi šuma u površini od 1.360 m2, upisana u zk.ul. br. 2211 k.o. Klopče kao zemljišno-knjižno vlasništvo Kovačević Mare kći Joze sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 392/1), kojoj po novom premjeru odgovara dio k.č. br. 1146/2 zv. "Madžića vrto", po kulturi guma 5. klase u istoj površini, upisana u p.l. br. 153 k.o. Klopče na ime Ćatić Ibrahima sin Ibrahima sa dijelom 2/7 i dr.,
a stvarno vlasništvo Jerković r. Kovačević Kate iz Zenice sa dijelom 1/7, Dilber r. Kovačević Anke iz Zenice sa dijelom 1/7, Kovačević Zvonke sin Ive  nastanjen u Australiji sa dijelom 4/35, Stojadinović r. Šantić Lidije kći Ljubice nastanjene u Australiji sa dijetom 1/35, Pucar r. Kovačević Mare kći Jakova nastanjena u Švicarskoj sa dijelom 1/63, Prkić r. Kovačević Anke nastanjene u Švicarskoj sa dijelom 1/63, Kovačević Milke kći Jakova iz Zenice sa dijelom 1/63, Tošanović r, Kovačević Ivke kći Jakova iz Zenice sa dijelom 1/63, Kovačević Tomislava sin Jakova iz Zenice sa dijelom 2/63+1/126 dijela, Kovačević Marka sin Jakova iz Zenice sa dijelom 2/63+1/126 dijela, Čolić r. Čobanović Milke iz Zenice sa dijelom 1/28, Milanović r. Čobanović Lucije iz Zenice sa dijelom 1/28, Čobanović Siniše iz Zenice sa dijelom 1/28, Čobanović Vedrana sin Jakova iz Zenice sa dijelom 1/28, Čobanović Miroslav iz Zenice sa dijelom 5/42, Čobanović Perice iz Zenice sa dijelom 1/42 i Popović Josipa nastanjen u Australiji sa dijelom 1/7.
2.    Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-356/2014
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić. s. r.