Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, S/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.3-6888/13 od 27.11,2013. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica broj: 12-31-3722/11-31 od 13.12.2011.. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 126/2 zv. "Zaseoci", po kulturi kuća i zgrada u površini od 98 m2 i dvorište u površini od 444 m2 (sve u ukupnoj površini od 542 m2), upisana u p.I. 149 k.o. Perin Han na ime Čobanović (Ivice) Mato sa dijelom 1/4 i dr. (nastala od k.č. br. 126), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 227/6, istog naziva, kulture i površine (nastala ranije), upisana u zk. ul. br. 1035 k.o. Vraca kao zemljišnoknjižno vlasništvo Šutić -Čobanović Ivice, sin Mate sa dijelom 1/1, - k.č. br. 125/6 zv. "Zaseoci", po kulturi njiva 3. klase, u ukupnoj površini od 20 m2 (nastala od k.č. br. 125/1), upisana u p.I. 149 k.o. Perin Han na ime Čobanović (Ivice) Mato sa dijelom 1/4 i dr., kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 227/22, istog naziva, kulture i površine (nastala od k.č. br. 227/2), upisana u zk. ul. br. 1035 k.o. Vraća kao zeinljiŠnoknjižno vlasništvo Šutić - Čobanović Ivice, sin Mate sa dijelom 1/l,
a sve nekretnine stvarno vlasništvo Čobanović r. Vuković Lucije iz Zenice sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1139/2013
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.