Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.3-1588/14 od 19.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-2/14 od 03.03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 3844/13 zv. "Čopori", po kulturi njiva 4. klase u površini od 6.587 m2, upisana p.I. br. 1377 k.o. Odžak kao posjed DS: Mjesna zajednica Odžak sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 639/10 zv. "Čopori njiva" u površini od 2.631 m2, upisana u zk.ul. br. 2069 k.o. Odžak kao suvlasništvo Državno vlasništvo sa dijelom 11/384 i dr., k.č. br. 639/12 zv. "Čopori njiva" u površini od 2.488 m2, upisana u zk. ul. br. 1586 k.o. Odžak kao suvlasništvo Kumbarić r. Brkić Razija sa dijelom 1/4 i dr., i
- k.č. br. 639/14 zv. "Čopori njiva" u površini od 1.468 m2, upisana u zk. ul. br. 1191 k.o. Odžak kao suvlasništvo Jupić (Mustafa) Ibrahim sa dijelom 3/40 i dr., k.č. br. 3844/6 zv. "Čopori", po kulturi njiva 4. klase u površini od l .076 m2, upisana p.I. br. 1377 k.o. Odžak kao posjed DS: Mjesna zajednica Odžak sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 642/4 zv. "Čopori njiva" u površini od 1.076 m2, upisana u zk. ul. br. 2130 k.o. Odžak kao suvlasništvo Opštenarodna imovina sa dijelom 3/32 i dr.,
- k.č. br. 3839/3 zv. "Čopori", po kulturi njiva 5. klase u površini od 253 m2, upisana p.l.br. 1377 k.o. Odžak kao posjed DS: Mjesna zajednica Odžak sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 640/4 zv. "Čopori njiva" u površini od 253 m2, upisana u zk. ul. br. 2130 k.o. Odžak kao suvlasništvo Opštenarodna imovina sa dijelom 3/32 i dr.,
- k.č. br. 3842/2 zv."Čopori", po kulturi njiva 4. klase u površini od 105 m2, upisana p.l.br. 1377 k.o. Odžak kao posjed DS: Mjesna zajednica Odžak sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 634/5 zv. "Čopori njiva" u površini od 105 m2, upisana u zk. ul. br. 2130 k.o. Odžak kao suvlasništvo Opštenarodna imovina sa dijelom 3/32 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Mjesna zajednica Odžak sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-02-193-1/25/2013
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.