Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne? i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 04-02.1.3-1588/14 od 19.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1.    Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-5/14 od 04.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2790/6 zv. "Parašlika", po kulturi prilazni put u površini od 64 m2 , upisana u p.l. br. 1678 k.o. Odžak na ime suposjednika Avdulli (Kadrija) Elvir sa dijelom 1/3, Avdulli (Kadrija) Emir sa dijelom 1/3 i Hasukić (Kadrija) Azra r. Avdulli sa dijelom 1/3, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 676/36 zv. "Njiva Parašlika" u površini od 64 m , upisana u zk. ul. br. 298 k.o. Odžak kao vlasništvo Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, a stvarno suvlasništvo Avdulli (Kadrija) Elvir sa dijelom 1/3, Avdulli (Kadrija) Emir sa dijelom 1/3 i Hasukić (Kadrija) Azra r. Avdulli sa dijelom 1/3.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-02-193-1/22/2013
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.