Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O
DOPRINOSIMA U DIJELU MINIMALNIH PLAĆA KOJE
SE ODNOSE NA OBLAST TEKSTILA, OBUĆE I KOŽE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u dijelu minimalnih plaća koje se odnose na oblast tekstila, obuće i kože, u sastavu:.
1.     Goran Miraščić, predsjednik
2.     Amir Međić, član
3.     Adnan Smailbegović, član
4.     Bahra Huseinbegović, član
5.     Stipo Buljan, član
6.     Mira Bradara, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da sačini Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u dijelu minimalnih plaća koje se odnose na oblast tekstila, obuće i kože, na način da se sagleda mogućnost da se umjesto najniže plaće u Zakonu utvrdi procent prosječne plaće Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

V broj 6/2014
09. januara/siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.