Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplin­skog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA VOĐENJE
DRUGOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA
ZA NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA
DRŽAVNE SLUŽBE

 

I

 

Za članove Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenuju se:
1.     Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - predsjednik
2.     Jagoda Krdžović, Federalno ministarstvo pravde -član
3.     Lidija Simić, Federalno ministarstvo trgovine - član
4.     Edvin Šarić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član
5.     Štefica Matković, Federalno tužiteljstvo - član.

 

II

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva iz točke I ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 21/2014
09. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.