Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.3-1588/14 od 19.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.    Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-10/14 od 04.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2789/4 zv. "ParaŠlika", po kulturi njiva 5. klase u površini od 914 m2, upisana u p.l. br. 1061 k.o. Odžak na ime posjednika Šehić (Salih) Šalim sa
dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 676/37 zv. "Njiva Parašlika" u površini od 914 m2, upisana u zk.ul. br. 298 k.o. Odžak kao vlasništvo Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, a stvarno vlasništvo Šehić (Husejn) Rabija r. Ćehajić sa dijelom 1/3, Šehić (Šalim) Izudin sa dijelom 1/3 i Beganović (Šalim) Sabina r. Šehić sa dijelom 1/3.
2.    Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji   su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-02-193-1/18/2013
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.