Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ' ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Flercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,   19/03,  2/06  i  8/06),  a povodom zahtjeva korisnika
eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.3-1588/14 od  19.03.2014.  godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti . rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-11/14 od 05.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2800/5 zv. "Ograda", po kulturi njiva 5. Klase u površini od 348 m2 , upisana u p.l. br. 2634 k.o. Odžak na ime posjednika Sejdić (Ibro) Husnija sa
dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 676/44 zv. "Ograda njiva" u površini od 348 m2, upisana u zk. ul. br. 1824 k.o. Odžak kao Državno
vlasništvo sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-02-193-1-17/2013
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.