Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VOĐENJE
DRUGOSTEPENOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA
NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

I

 

Za članove Komisije za vođenje drugostepenog disciplin­skog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenuju se:
l.     Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutrašnjih
poslova - predsjednik
2.    Jagoda Krdžović, Federalno ministarstvo pravde – član,
3.    Lidija Simić, Federalno ministarstvo trgovine - član
4.    Edvin Šarić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član
5.    Štefica Matković, Federalno tužilaštvo - član.

II

 

Stručne  i  administrativno-tebničke poslove za potrebe Komisije iz tačke I ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 21/2014
09. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.