Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. točke 5.1.2. Sporazuma, između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavi Željezničke javne, korporacije kao dijela transportne korporacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/98 i 99/12), a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA
BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŽELJEZNIČKE JAVNE
KORPORACIJE

 

I

 

Za članove Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije, predstavnike Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Adis Šehić, dip. ing. prometa,
2.     Ivan Primorac, dip. ecc.

 

II

 

Upravni odbor Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije imenuje se na period od 6 (šest) godina.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 8/2014
09. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.