Na temelju člana 31. stav 2, Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.3-1588/14 od 19.03.2014, godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-27/14 od 07.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2825/8 zv. "Lug", po kulturi njiva 5. klase u površini od 580 m2, upisana u p.l. br. 3320 k.o. Odžak na ime posjednika Rahimić (Hamid) Dževad sa dijelom 1/l, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 656/28 zv. "Lug njiva" u površini od 580 m", upisana u zk. ul. br. 2029 k.o. Odžak kao suvlasništvo Delić (Husein) Alija sa dijelom 1/40 i dr., a stvarno vlasništvo Rabimić (Hamid) Dževad sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-02-193-1/5/2013
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.