Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.3-1588/14 od 19.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-30/14 od 07.03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2636/10 zv. "Smolengaj", po kulturi voćnjak 4. klase u površini od 458 m2, upisana u p.l. br. 4023 k.o. Odžak na ime posjednika Čaušević (Mustafa) Melisa r. Mujkanović sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 627/21 zv. "Smolengaj voćnjak" u površini od 458 m2, upisana u zk. ul.br. 460 k.o. Odžak kao suvlasništvo Mujkanović (Šaban) Zeman sa dijelom 2/3 i dr.,
- k.č. br. 2636/11 zv. "Smolengaj", po kulturi njiva 5. klase u površini od 267 m2, upisana u p.l. br. 4023 k.o. Odžak na ime posjednika Čaušević (Mustafa) Melisa r. Mujkanović sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 627/22 zv. "Smotengaj njiva" u površini od 267 m2, upisana u zk. ul. br. 460 k.o. Odžak kao suvlasništvo Mujkanović (Šaban) Zeman sa dijelom 2/3 i dr.,
a obje parcele stvarno vlasništvo Čaušević (Mustafa) Melisa r. Mujkanović sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-02-193-1/2/2013
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.