Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU TIMA ZA
MONITORINGI KOORDINACIJU PROVOĐENJA
OPĆEG PLANA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), u tački I. stav (1) alineja 1.riječi: "Ivan Matešić" zamjenjuju se riječima: "Jagoda Krdžović".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 620/2014
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.