Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 5. Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europ­ske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/13), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU
DIREKTORA UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

 

1.     U Rješenju o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, V broj 1860/2014 od 23.10.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14), točka 3. mijenja se i glasi:
"3. Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije sukladno ovom rješenju počinje danom konačnosti rješenja o postavljenju".
2.     U točki 4. iza rijeci: "Službenim novinama Federacije BiH" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta briše se.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2359/2014
30. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.