Na temelju članka 71. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj skrbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

Enra Suljić, imenuje se, ispred uposlenika, za člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

II

 

Mandat imenovane traje do isteka mandata, na koji je imenovan predsjednik Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta  u  Sarajevu,  Rješenjem V  broj  2153/2014  od 04.12.2014. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2334/2014
30. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.