Na osnovu člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zašt ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav 3. Zakona o Vladi   Federacije Bosne i Hercegovu ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/05, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na  146. sjednici, održane 30.12.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

Enra Suljić, imenuje se, ispred zaposlenika, za člana) Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

II

 

Mandat imenovane traje do isteka mandata, na koji je i imenovan predsjednik  Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Rješenjem V broj  2153/2014 04.12.2014. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2334/2014
30. decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.