Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2654-3/14 od 17.11.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 18.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-2460/09-268 od 11.11.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. n.p. br. 231/3 zv. "Skele", po kulturi njiva 2. klase u ukupnoj površini od 25 m2 , upisana u p.l. br. 391 k.o. Putovići na ime Pašalić (Huse) Hadis sa 1/1 dijela (nastala od k.č. n.p. br. 231/3), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 484/6 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 1176 k.o. Putovići kao zemljišnoknjižno vlasništvo Durmo r. Pašalić Esme sa 3/72 dijela i dr. (nastala od k.č. s.p. br. 484/2), a stvarno vlasništvo Pašalić Hadis sin Huse iz Zenice sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za   eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1381-2/2014
18. decembra/prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.