Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 7. stavak 2. tačka 1. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 18.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU FEDERALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETE

 

1.     U Federalnu komisiju za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća, na razdoblje od četiri godine, imenuju se:
- dipl. ing. arh. NERVIN DACIĆ, predsjednik,
- dr. sc. STIPO BUUAN dipl. ing. stroj., član,
- dipl. pravnik JASENKO MUHAREMAGIĆ, član,
- dipl. pravnik DEJAN VRAČIĆ, član,
- dipl. ing. grad. SAMIR SERDAREVIĆ, član,
- dipl. ing. hem. ŠEJLA FAKO, član,
- dipl. ekonomista DAMIR MORIĆ, član.
Za tajnika Povjerenstva određuje se prof. soc. DALILA EFENDIĆ,
2.     Zadaci Povjerenstva iz točke 1. ovog rješenja utvrđeni su Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).
3.     Federalna uprava civilne zaštite obezbijedit će odgovarajuća materijalno-tehnička sredstva, kao i prostor gdje će Povjerenstvo obavljati poslove iz svoje nadležnosti.
4.     Predsjedniku, članovima povjerenstva i tajniku pripada naknada za rad u Povjerenstvu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14), a isplaćivat će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Maksimalna mjesečna naknada za rad predsjednika i člana Povjerenstva utvrđuje se u iznosu do 350 KM, a za tajnika
Povjerenstva u visini od 80% od visine naknade za člana radnog tijela.
5.     Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/14).
6.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2241/2014
18. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.