Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 143. sjednici, održanoj 10.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa "Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), u tački I, stav (1) u alineji 1. riječi: "Fikreta Redžepagić" zamjenjuju se riječima: "Zdravko Beljo".
U alineji 3. riječi: "Anto Petrić" zamjenjuju se riječima; "Aziz Klisura".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2199/2014
10. decembra/prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.