Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02-1.3-5160-2/14 od 20.11.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpupo izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 04.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj: 05-31-757/10-380 od 20.08.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1253/3 zv. "Jezero", u naravi njiva 6. Klase ukupne površine 95 m2, upisana u zk.ul. br. 429 k.o. Kuliješ kao zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinović
(Zahida) Nihaz sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 1253/5 zv. "Jezero", u naravi njiva 6. klase ukupne površine 19 m2, upisana u zk. ul. br. 429 k.o. Kuliješ kao zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinović (Zahida) Nihaz sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1382-1/2014
04. prosinca/decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.