Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 04.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE 11.
JULA 1995. GODINE, 20. GODIŠNJICE GENOCIDA NAD
BOŠNJACIMA "SIGURNE ZONE UN-a" SREBRENICA

 

1. Za članove Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica imenuju se sljedeći predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine:
- Raska Bračković Denjalić,
- Dina Budalica,
- Mirsad Bajrović.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2173/2014
04. decembra/prosinca 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.