Na osnovu člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 04.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG
ODBORA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U
SARAJEVU

 

I

 

Edita Kalajdžić imenuje se, ispred osnivača, Federacije Bosne i Hercegovine, za predsjednika Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

II

 

Pozicije u Nadzornom odboru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ispred Kantona Sarajevo i ispred zaposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, biti će popunjene nakon okončanja postupka izbora za člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od strane nadležnih organa Kantona Sarajevo i nadležnih organa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

III

 

Mandat Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traje četiri godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2153/14
04. decembra/prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.