Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijacij ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), i vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-65/13 od 04.11.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-82 od 20.10.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.n.p. br. 1339/2 zv."Granit", po kulturi pristupni put u ukupnoj površini od 798 m2, upisana u p.l. br. 118 k.o. Crkvice kao posjed DS Javno Željezničko Transportno preduzeće Sarajevo sa 1/1 dijela (nastala od k.č. br. 1339), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 198/110 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 1116 k.o. Crkvice kao DS - pravo vlasništva Federacija Bosne i Hercegovine sa l/l dijela (nastala od k.č. br. 198/4), a stvarno vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za   eksproprisane nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1322/2014
20. novembra/studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.