Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Hadžići putem Općinskog pravobranilaštva Općine Hadžići, broj U-10-08-22/13 od 24.10.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovini na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnos rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinski pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnir Općine Hadžići, broj 05-31-2-1948/2014 od 23.10.201 godine, i to na parceli:
k.č. br. 67/1, u površini od 1.582 m2, upisana u k.o. Resnik, vlasništvo Tufo (Kernala) Edah sa dijeloi 1/1, na kojoj je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnos za potrebe Općine Hadžići, radi postavljanja održavanja kanalizacionih cijevi prema trasi ucrtan na geodetskoj podlozi koja čini sastavni dio rješenja nepotpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnj fekalnog kolektora Dupovci - Resnik.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnini Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaz koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisan nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-I281-2/20I4
20. novembra/studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.