Na temelju članka 19. Stavak 2. Zakona o izvlaštenju (''Službene novine Federacije BiH'', broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. Stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak, zastupana po Općinskom javnom pravobraniteljstvu Općine Kiseljak, broj OP-26/14 od 20.10.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 140. sjednici, održanoj 20.31.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31 -622/14-80 od 31.07.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 83/2 zv. "Lug" po kulturi njiva 4. klase u površini od 71 m2, upisana u zk. ul. br. 87 k.o. Bukovica, vlasništvo Bašić (Mustafe) Husein iz Solakovića sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". . .

 

Broj 03-31-1268-3/2014
20. studenoga/novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.