Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na i09. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE
ZA PROGRAM RAZVOJA SREBRENICE

 

I

 

Formira se Interresoma radna grupa u sastavu:
1.      Desnica Radivojević, zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar prostornog uređenja, predsjednik,
2.      Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član,
3.     Branka Đurić, federalna ministrica okoliša i turizma, član,
4.     Adil Osmanović, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, član,
5.     Salmir Kaplan, federalni ministar kulture i sporta, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je izrada Programa razvoja Srebrenice.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 587/201
09. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.